În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)1303/2013 și a Ordinului Ministrului nr.90/07.04.2017 privind aprobarea Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, activitatea de implementare a SDL se bazează pe următoarele funcții:
• consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacității lor de management al proiectelor;
• animarea teritoriului;
• pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL;
• conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;
• primirea și evaluarea cererilor de finanțare (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar);
• primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar);
• selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către AFIR;
• monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare ale strategiei respective;
• monitorizarea proiectelor contractate;
• întocmirea raportărilor, cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare;
• îndeplinirea atribuțiilor specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic,
resurse umane etc.
Mai multe informații despre implementarea SDL le puteți vizualiza accesând următorul link http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/2014-2020/2017/OMADR-127-din-04.05.2017.pdf