PROCEDURA PLATA BENEFICIARI

Beneficiarii Sub-măsurii LEADER 19.2 din PNDR 2014 -2020 prin care este finanțată Strategia de dezvoltare locala ale GAL  Valea Prutului –   adică, beneficiarii care au depus proiecte la GAL și au semnat contracte de finanțare cu AFIR pentru realizarea lor – au obligația de a depune mai întâi dosarele cererilor de plată (DCP) la GAL în vederea verificării conformității acestora.

Dosarul cererii de plată va fi însoțită de Declarația de Eșalonare a platilor.

După verificarea Cererii de plată de către experții din cadrul GAL, dacă aceasta este conformă, aceștia vor emite Formularul de conformitate a DCP. Acest formular se atașează la dosarul de plată care va fi depus la AFIR în vederea verificării eligibilității cheltuielilor și autorizării plății.

Fisa conformitate DCP_ AVANS_standard_SDL GAL Valea Prutului

În conformitate cu prevederile Manualului de autorizare plăți, versiunea 4 de pe www.afir.info  >> Informatii Generale >> INFORMATII UTILE >> PROCEDURI de lucru pentru PNDR , ,, în situația în care o cerere de plată este declarată „neconformă” de către experții GAL, iar în urma analizării contestației depuse la nivelul GAL, răspunsul este nefavorabil, beneficiarul poate să depună contestația la structura AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de finanțare.”

Important!

Înainte de a depune cererea de plată la GAL, vă  rugăm să consultați cu atenție și să respectați prevederile Procedurii de verificare a conformității cererilor de plată depuse la  GAL Valea Prutului.

La întocmirea dosarului cererii de plată (DCP), beneficiarii vor utiliza formularele aferente Sub-măsurii din PNDR căreia îi corespunde proiectul contractat, de pe site-ul AFIR, disponibile aici:  https://portal.afir.info/informatii_generale_informatii_utile_proceduri_de_lucru_pentru_pndr

Tabel privind corespondența Măsurilor GAL Valea Prutului cu Sub-măsurile din PNDR: 

Măsurile din SDL GAL Valea Prutului Sub-măsuri corespondente din PNDR 2014 – 2020
Codul măsurii Denumirea măsurii
M1/2A Modernizarea expolatațiilor agricole

Fisa conformitate DCP beneficiar M1_2A_modernizarea exploatatiilor agricole_SDL GAL Valea Prutului

 

4.1
M2/3A Procesarea producției agricole 4.1, 4.2
M3/3A Cooperare pentru dezvoltare 19.2 – servicii, 16.4
M4/6A Diversificarea economiei în teritoriul Valea Prutului

Fisa conformitate DCP beneficiar M4_6A_nonagricol forfetar SDL GAL Valea Prutului

 

6.2
M5/6B Integrarea minorității rrome 7.2
M6/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale 7.2
M7/6B Revitalizarea satelor

Fisa conformitate DCP beneficiar M7_6B_Revitalizarea satelor_SDL GAL Valea Prutului

Fisa conformitate DCP_TVA_beneficiar M7_6B_Revitalizarea satelor_SDL GAL Valea Prutului

7.2

Atenție!

Beneficiarul este obligat, conform angajamentului din cadrul dosarului de finanțare a proiectului selectat de GAL Valea Prutului, să depună la sediul GAL

DECLARAȚIA PRIVIND RAPORTAREA PLĂȚILOR EFECTUATE DE CĂTRE AFIR  CĂTRE BENEFICIARUL DE PROIECTE DIN CADRUL GAL VALEA PRUTULUI.

Această declarație se depune/înregistrează la GAL în maxim 5 zile de la data primirii Notificării de plată de la AFIR.

 

FORMULAR RAPORTARE CATRE GAL A PLĂȚILOR EFECTUATE DE AFIR PE PROIECTELE FINANTATE DIN CADRUL SDL (descarca aici)